Options%20are-

A.%20Rama%20Ravana%20Yuddha

B.%20Samudra%20Manthan

C.%20Kansa%20Vadh

D.%20Pandavas%27%20Swargarohan

%26nbsp%3B

%3Cstrong%3EThe%20answer%20is%20%27Samudra%20Manthan%27%3C/strong%3E